Zarządzanie zasobami pracy w wybranych obszarach gospodarki na terenie Euroregionu Niemen

Okres realizacji projektu: 1.07.2006 - 3006.2007
Partnerzy zagraniczni:
Woliński Instytut im. W. Lipińskiego Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina i budżetu państwa.

 

Projekt wiązał się z rozwiązaniem problemu słabej możliwości konkurowania podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Euroregionu Niemen - z podmiotami działającymi poza tym obszarem. Przyczyną takiego stanu jest niski potencjał zasobów ludzkich w organizacjach i nieumiejętność odpowiedniego kierowania nim. Następstwem tego są ograniczone możliwości rozwoju organizacji. Poprzez zorganizowanie seminarium, wydanie publikacji, utworzenie bazy danych i strony internetowej mających na celu zbadanie przyczyn i zależności niedostatecznego wykorzystywania odpowiednich metod zarządzania w organizacjach. Nakierowanie na działania edukacyjno - uświadamiające znaczenie wykorzystywania Zarządzania Zasobami Pracy w organizacjach/przedsiębiorstwach - przyczynimy się do podniesienia konkurencyjności Euroregionu Niemen.


Głównym tematem projektu była polityka technologii informacji i komunikacji:

  1. Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie komunikacji interpersonalnych w przedsiębiorstwie.
  2. Aspekt inwestowania w wiedzę informatyczną pracowników w organizacjach i firmach w zakresie komunikacji.
  3. Stworzona baza informacji realizuje rozpowszechnianie informacji, i prezentacji technologii.
  4. Stworzona Platforma Internetowa (zawierająca wyniki z badań, bazę informacji, i ukazująca dalszą ewaluację projektu po ukończeniu jego trwania)


Grupa docelowa, która została objęta oddziaływaniem projektu:
Z efektów przeprowadzonego seminarium i opracowanych wyników badań, będą korzystać następujące podmioty i grupy podmiotów z obszaru pogranicza:

  1. organizacje i firmy sektora MŚP, których projekt dotyczy,
  2. środowisko naukowe (kadra naukowa i dydaktyczna),
  3. uczelnie wyższe i szkoły z Euroregionu Niemen,
  4. inne organizacje zajmujące się tematyką Zarządzania Zasobami Pracy,
  5. społeczeństwo Polski i Ukrainy (publikacja i broszury wydane w językach narodowych),
  6. wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy (informacje na stronie internetowej).