Diagnoza i kierunki rozwoju formalnego kształcenia ustawicznego

 

 

Cel ogólny projektu:

 

diagnoza działań zmierzających do podniesienia jakości formalnego kształcenia ustawicznego i jego adekwatności do wymogów lokalnego rynku pracy.  

 

Cele szczegółowe:

 

diagnoza i ocena czynników wpływających na podniesienie jakości formalnego kształcenia ustawicznego

analiza wsparcia doradczego w procesie formalnego kształcenia ustawicznego

badanie potrzeb i wymogów pracodawców w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego na badanym obszarze

powody podjęcia i niepodjęcia nauki w systemie kształcenia ustawicznego

analiza ofert pracy

analiza czynników wpływających na wybór ścieżki zawodowej

przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych na rzecz wypracowania rekomendacji co kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego 

 

Projekt realizowany od 1 marca 2009 do 31 maja 2010 roku.