Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości-Poradnia Kreatywnego Przedsiębiorcy (zakończony)

Celem ogólnym Projektu: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Poradnia Kreatywnego Przedsiębiorcy był rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej, jak również wykształcenie w uczestnikach tego projektu cech przedsiębiorcy.

Cele szczegółowe Projektu to:
- dostarczenie uczestnikom projektu specjalistycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
- umożliwienie uczestnikom projektu kontaktów z partnerami zagranicznymi,
- umożliwienie uczestnikom projektu korzystania z profesjonalnego doradztwa administracyjno - prawnego, księgowego, marketingowego, etc.

Działania Projektu:
- pomoc uczestnikom projektu w poszerzeniu wiedzy niezbędnej przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, tj.: z zakresu bankowości, stosunków administracyjno - prawnych, księgowości,
- udostępnienie bazy materialnej dla potrzeb realizacji Projektu,
- udział w Projekcie ułatwi jego uczestnikom otwarcie działalności gospodarczej, jej rozwinięcie, czego naturalną konsekwencją będzie utworzenie nowych i potrzebnych w regionie miejsc pracy.

Realizowany Projekt przewidywał następujące formy wsparcia:
- szkolenia i warsztaty tematyczne,
- konferencje,
- wymiana studyjna,
- doradztwo administracyjno-prawne, księgowe, zawodowe, z zakresu marketingu przedsiębiorstwa,
- korzystanie z publikacji i czasopism specjalistycznych,
- kontakty z parterami zagranicznymi z Euroregionu Niemen,
- dostęp do wiedzy i informacji specjalistycznej (bazy danych). 

Konkursy realizowane w ramach Projektu:
- Innowacyjna Praca Dyplomowa,
- Najlepszy Biznesplan 

Osoby, do których skierowany był Projekt:
Projekt skierowany był do osób fizycznych do lat 30, w szczególności zaś tych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowani byli studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni Euroregionu Niemen i jego pogranicza, gdyż są to osoby o największym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacyjności, który, odpowiednio zagospodarowany, może stać się przyszłym czynnikiem dominującym, wpływającym na rozwój gospodarczy Euroregionu Niemen. Taki wybór grupy docelowej zgodny był z działaniami pozostającymi w obszarze działań statutowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Projekt był zgodny z polityką równych szans, bowiem w równym stopniu  promował na rynku pracy autorów prac i biznesplanów, uczestników Projektu - kobiety i mężczyzn, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich i miejskich, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne.