Opis specjalności

Zarządzanie logistyką to specjalność, która zajmuje się sprawnym sterowaniem przepływem produktów i informacji przez przedsiębiorstwo  i między przedsiębiorstwami. Menedżer logistyki to nie tylko interface dla systemów informatycznych, ale aktywny i świadomy organizator procesów przepływu. Wymaga się od niego samodzielności, pracy zespołowej i kreatywności w rozwiązywaniu wieloaspektowych problemów w obszarze logistycznym w organizacji i poza nią (łańcuchy i sieci logistyczne). Dlatego w ramach specjalności zaproponowane są obok stricte logistycznych przedmiotów, także przedmioty doskonalące kompetencje logistyka (w tym społeczne). Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w różnych obszarach (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, obsługa klienta, zwroty), także jako menedżer, koordynator łańcucha logistycznego oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne (firmy spedycyjno-transportowe, centra usług logistycznych, logistyczne centra dystrybucji, nowoczesne magazyny, firmy cateringowe, zaopatrzeniowe i dystrybucyjne). Jest też możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych, a także prowadzenia własnej działalności. Efektem studiów powinno być przygotowanie do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Cel studiów

Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zastosowanie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw. Prowadzi to nie tylko do znacznej redukcji kosztów oraz  zwiększenia sprawności działania i rentowności przedsiębiorstwa, ale również do podwyższenia niezawodności procesów produkcji i sprzedaży. Dzięki skoordynowanym dostawom materiałów, towarów czy wyrobów we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości, zarządzanie logistyczne przyczynia się do wyższego standardu obsługi klienta, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów ze sprzedaży i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Adresaci studiów

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, analitycy i stratedzy łańcuchów dostaw, dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerowie i planiści elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw, kierownicy, planiści i specjaliści poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego   w przedsiębiorstwie, zarządzający  zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją  oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

Wzrost znaczenia roli zarządzania logistycznego w firmach powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Studia na specjalności zarządzanie logistyką kształcą umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania i zarządzania przepływem materiałów i produktów w sieciach logistycznych. Zdobyta podczas studiowania wiedza pozwoli na posługiwanie się współczesnymi technikami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, umożliwiającymi racjonalizację systemów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwach.

 

Uzyskane umiejętności

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyką pozyskuje wiedzę i nabywa umiejętności w zakresie: identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów, procesów logistycznych, łańcuchów i sieci logistycznych, a także zarządzania nimi. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania procesami logistycznymi. W ramach specjalności ma miejsce także rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania.