Zarządzania kapitałem ludzkim

Opis specjalności

Specjalność zarządzanie kapitałem ludzkim na studiach magisterskich  przeznaczone jest dla osób zajmujących się lub zamierzających zajmować się problematyką rynku pracy oraz polityką społeczną, a także dla pracowników działów personalnych różnych organizacji prywatnych, państwowych i samorządowych.

Studenci otrzymają wiedzę dotyczącą specyfiki rynku pracy, instrumentów przeciwdziałania bezrobociu, przepisów prawa pracy oraz znajomości systemu urzędów pracy. Specjalność daje umiejętności wykonywania wszelkich czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, kreowania polityki kadrowej, analizą rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz kształtowania polityki przeciwdziałania bezrobociu.

Absolwenci specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim otrzymają wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, przygotowania przedsięwzięć rekrutacyjnych, systemów motywacyjnych, systemów oceny pracowników oraz systemów szkolenia. Specjalność uczy umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa wyboru pracy i pośrednictwa pracy.

Nabyte umiejętności

 • kompetentnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania, ekonomii, psychologii społecznej
 • obserwacji, pomiaru, dokumentowania, tworzenia i prawidłowej oceny procesów i zjawisk ekonomicznych
 • prognozowania, zarządzania personelem firmy w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie
 • analizy rynku pracy,
 • zarządzania jakością pracy ludzkiej
 • psychologii pracy menedżera i komunikacji interpersonalnej
 • zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach (firmach)
 • projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi (projektowanie i budowanie systemów wynagrodzeń i motywacji)
 • zarządzania czasem pracy w firmie
 • zarządzania systemami zabezpieczenia społecznego (ZUS, w szczególności w sferze otwartych funduszy emerytalnych ? II filar)
 • zarządzania kapitałem ludzkimi dla przedsiębiorstw (firm), administracji centralnej (Ministerstwa Pracy)
 • kształtowania dopływu (rynek pracy) i odpływu ludzi (renty, emerytury, outplacement, stosunki z byłymi pracownikami)
 • kształtowania kariery zawodowej i efektywnego wykorzystania zasobów pracowników w przedsiębiorstwie i instytucji
 • planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania ludzi w procesach pracy
 • rozwiązywania problemów związanych z uczestnictwem ludzi w przedsiębiorstwie i instytucji, układów zbiorowych, stosunków socjalnych i społecznych

Praca po studiach

 • jako specjalista ds. kadrowych, motywowania, wynagrodzeń
 • jako specjalista ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • w przedsiębiorstwach zarządzania personelem i rozwoju strategicznego
 • we wszelkiego rodzaju firmach jako specjalista ds. szkoleń
 • jako doradca personalny
 • w firmach konsultingowych
 • w ministerstwie pracy i opieki społecznej
 • w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy
 • ZUS
 • w agencjach pośrednictwa pracy
 • w działach personalnych przedsiębiorstw i urzędów.

 

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodologia badań
 • Antropologia Chrześcijańska
 • Innowacje i wdrożenia
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Koncepcje zarządzania
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Podstawy nauk o zarządzaniu *

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedsiębiorczość
 • Negocjacje
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Badania operacyjne
 • Logistyka
 • Gry kierownicze

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Ekonomia pracy
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim
 • Coaching i mentoring
 • Zarządzanie projektami unijnymi w zakresie kapitału ludzkiego
 • Audyt personalny
 • Zarządzanie rynkiem pracy
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe
 • Praktyka w wymiarze 100 godzin

* dla studentów innych kierunków chcących kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie


Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.