Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Opis specjalności

Specjalność Resocjalizacja umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a także umiejętności formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Program specjalności obejmuje cztery bloki podstawowe: kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych i specjalizacyjnych. W programie przewidziane są różne typy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, praktyki, edukacja poprzez projekty, warsztaty edukacyjne, udział studentów w pracach, programach badawczych i studyjnych, a także uczestniczenie w działalności kół naukowych.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia obejmujący zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej, europejskich systemów resocjalizacji, aksjologicznych i prawnych podstaw resocjalizacji, diagnozy resocjalizacyjnej, kryminologii, wiktymologii, suicydologii, psychologii sądowej i penitencjarnej, metodyki pracy kuratora sądowego, readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej, zarządzania instytucją wychowawczą i resocjalizacyjną, profilaktyki zachowań nieprawidłowych i przestępczych, profilaktyki uzależnień z przekazem praktycznym gwarantuje kompleksowe przygotowanie do zawodu.

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna kształci specjalistów z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych.

 
Nabyte umiejętności

 • projektowanie działań uodporniających oraz chroniących innych przed destrukcyjnymi wpływami środowiska
 • konstruowanie mikrosystemów resocjalizacyjnych
 • opracowanie i realizacja zindywidualizowanych oddziaływań w placówkach dla nieletnich, młodocianych i dorosłych, jak również w środowisku otwartym
 • badanie przyczyn i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym
 • określanie prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących
 • tworzenie programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych
 • prowadzenia zajęć, posiadających walory wychowawcze, profilaktyczne lub resocjalizacyjne
 • kreatywności, dynamiki i otwartości w kontaktach interpersonalnych
 • umiejętności nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Praca po studiach

 • w świetlicach socjoterapeutycznych jako wychowawca
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog
 • w domach dziecka jako wychowawca, opiekun
 • w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • w ośrodkach prowadzących warsztaty terapii zajęciowej jako opiekun, osoba prowadząca warsztaty
 • w sądach jako mediator rodzinny, kurator sądowy
 • w policji jako mediator
 • w zakładach karnych jako opiekun
 • w straży miejskiej
 • w wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych
 • w ośrodkach wsparcia rodzin jako doradca, mediator rodzinny

Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Etyka zawodu pedagoga
 • Socjologia wychowania    
 • Socjologia małych grup
 • Podstawowe pojęcia i systemy pedagogiczne   
 • Metody badań w pedagogice
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Psychologia kliniczna

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy nauczania
 • Pedagogika społeczna
 • Prawo oświatowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Penologia i prawo karne
 • Kryminologia z wiktymologią i suicydologią
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Aksjologiczne podstawy resocjalizacji
 • Europejskie systemy resocjalizacji
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Nieprzystosowanie społeczne
 • Patologie społeczne
 • Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Diagnostyka i terapia resocjalizacyjna
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Socjoterapia i profilaktyka społeczna
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Psychohigiena i psychoprofilaktyka
 • Warsztaty komunikacji personalnej
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty terapeutyczne w resocjalizacji
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.