Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną

Opis specjalności

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz  funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Program specjalności Praca opiekuńczo-wychowawcza obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka.

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych, poradniach, urzędach i organizacjach, które są integralną częścią edukacji.

W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania czy realizacji. Specjalność pobudza podmiotowość i przedsiębiorczość studenta oraz rozwija umiejętność spełniania kulturotwórczej roli w lokalnym środowisku społecznym.

Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy, terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych. Absolwenci specjalności Praca opiekuńczo-wychowawcza potrafią pomóc młodemu pokoleniu, a także dorosłym, odnaleźć się we współczesnym świecie i należycie zabezpieczyć ich najważniejsze potrzeby.


Nabyte umiejętności

 • opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywania jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych
 • inicjowania, organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz wielu instytucjach pomocowych


Praca po studiach

 • wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.)
 • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
 • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • pedagog szkolny
 • pedagog, wychowawca, terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
 • pedagog, doradca, konsultant (w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno - Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno - Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
 • asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych)


Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Etyka zawodu pedagoga
 • Socjologia wychowania    
 • Socjologia małych grup
 • Podstawowe pojęcia i systemy pedagogiczne   
 • Metody badań w pedagogice
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Psychologia kliniczna

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy nauczania
 • Pedagogika społeczna
 • Prawo oświatowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka gier i zabaw
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika dorosłych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogiczna stymulacja rozwoju dziecka
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna w pracy z dziećmi
 • Edukacja zróżnicowana i spersonalizowana
 • Edukacja zdrowotna
 • Bezpieczeństwo pozaszkolne dziecka
 • Interwencja kryzysowa
 • Badania jakości w oświacie i pomocy społecznej
 • Warsztaty komunikacji personalnej
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Emisja głosu
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa


Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.