Zarządzanie oświatą

Partner merytoryczny
 
„P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” to marka znana z wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom. Propaguje przede wszystkim twórcze działania edukacyjne i nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne na rzecz edukacji małego dziecka. Zespół P21 składa się przede wszystkim z sympatyków twórczej edukacji, praktyków. Opracowany pakiet edukacyjny P21 wyróżnia się rozbudowanym materiałem metodyczno – repertuarowym, zasobami edukacyjnymi sprawdzonymi w praktyce, a przede wszystkim nastawiony na rozwijanie pierwszych pasji dziecięcych, zainteresowań i  uzdolnień.
Sam projekt P21 powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Nauczyciela. 
 

Cel studiów

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych, wzrasta również potrzeba unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów jest wyposażenie  uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych i innych dzieci i młodzieży.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • Etyka zawodowa nauczyciela i pracownika samorządowego
 • Kierowanie i administrowanie placówek oświatowych
 • Marketing w oświacie
 • Nadzór pedagogiczny
 • Negocjacje i mediacje
 • Planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Praktyka kierownicza
 • Prawo oświatowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informacyjne w dydaktyce i zarządzaniu placówką oświatową
 • Wybrane problemy zarządzania placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.

Sylwetka absolwenta

Program ma kształtować i rozwijać te kompetencje, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Słuchacze uzyskują również wiedzę w zakresie prawa oświatowego, prawa gospodarczego, rachunkowości, etyki i psychologii. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem. Posiada umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole.

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako dwusemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

 

Plan zajęć (pobierz)