Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Proponowany kierunek jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp. Celem studiów jest zapoznanie uczestników tej formy kształcenia z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie studiów uczestnicy poznają informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne uwarunkowania zapobiegania zagrożeniom, metody analizy i oceny ryzyka zawodowego, zasady wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu.

Program studiów obejmuje min.:

 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Działalność gospodarcza w obszarze bhp
 • Normalizacja i certyfikacja wg PN 18001
 • Podstawy materiałoznawstwa
 • Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 • Rola i zadania organów kontrolnych w zakresie bhp
 • Służba bhp w systemie prawnym
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy z elementami komunikacji społecznej
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Analiza i ocena dokumentowania wypadków w obszarze bhp
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wymagania co do budynków i pomieszczeń pracy
 • Prace szczególnie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne
 • Podstawy dydaktyki w szkoleniach dla dorosłych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi o obszarze bhp
 • Zagadnienia z zakresu bhp w wybranych branżach
 • Konwersatoria dyplomowe
 • Praktyka specjalistyczna

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Studia przygotowują uczestników do samodzielnej pracy zawodowej w służbach bhp. Zapoznają ich ze współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Kształtują umiejętności identyfikacji zagrożeń środowiskowych i wprowadzania rozwiązań je eliminujących.  Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika służby bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wiedza - absolwent studiów posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w głównych jej obszarach: regulacjach prawnych ochrony pracy, technicznych aspektach bhp, ergonomii, pomocy przedmedycznej, organizacji i metodyki prowadzenia szkoleń oraz procedur wieloaspektowej analizy środowiska pracy obowiązujących w służbach bhp.

Umiejętności - absolwent potrafi poprawnie interpretować rolę i miejsce człowieka
w środowisku pracy jako podmiotu wszelkiej ludzkiej aktywności, którego bezpieczeństwo
w różnych procesach technologicznych jest rzeczą najważniejszą; ponadto posiada przede wszystkim umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce gospodarczej,
w szczególności posiada umiejętności analizy środowiska pracy z punktu widzenia bhp, prowadzenia szkoleń w tym zakresie, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia spraw związanych z wypadkami w pracy, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, doradzania kierownikowi zakładu pracy w zakresie bhp.

Kompetencje społeczne - absolwent nabędzie kompetencje wywierania wpływu i budowania relacji interpersonalnych, opartych na odpowiedzialności, eksperckości i zaufaniu, pomocnych w relacjach między pracownikami a przełożonymi, a także wspomagających przepływ wiedzy i umiejętności.

Kariera po studiach:

Absolwent studiów może podjąć pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w firmach i instytucjach.

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują łącznie 266 godzin dydaktycznych, podzielonych na wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminarium. Każdy słuchacz odbywa dodatkowo 40-godzinną praktykę specjalistyczną. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

Data rozpoczęcia studiów

luty/ październik każdego roku

Opłaty

 

Wpisowe: 400 zł - Uwaga promocja: przy zapisie do 31 października wpisowe 0 zł.

Rata roczna: 1 raz 2.900 zł
Rata semestralna: 2 razy po 1.600 zł
Rata miesięczna płatna do 15 dnia miesiąca: 9 razy po 370 zł
Rata miesięczna płatna do 28 dnia miesiąca: 9 razy po 420 zł

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.