Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

Partner merytoryczny
 
„P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” to marka znana z wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom. Propaguje przede wszystkim twórcze działania edukacyjne i nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne na rzecz edukacji małego dziecka. Zespół P21 składa się przede wszystkim z sympatyków twórczej edukacji, praktyków. Opracowany pakiet edukacyjny P21 wyróżnia się rozbudowanym materiałem metodyczno – repertuarowym, zasobami edukacyjnymi sprawdzonymi w praktyce, a przede wszystkim nastawiony na rozwijanie pierwszych pasji dziecięcych, zainteresowań i  uzdolnień.
Sam projekt P21 powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Nauczyciela. 

 

Cel studiów

Program studiów obejmuje profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi autystycznymi jak również przygotowanie  do wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Absolwenci będą w pełni przygotowani do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera.

Ramowy program studiów obejmuje m. in.:

 • dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - metody pracy, diagnozowania, integracja sensoryczna
 • modele wczesnej interwencji i wspierania rodziny
 • podstawy fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 • stymulacja polisensoryczna
 • wybrane zagadnienia prawne z zakresu funkcjonowania zespołu wczesnego wspomagania
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
 • wybrane zagadnienia z okulistyki i audiologii
 • wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego
 • autyzm wczesnodziecięcy
 • stosowana analiza zachowań - terapia behawioralna
 • metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • praktyka asystencka i indywidualna
 • seminarium dyplomowe

Czas trwania studiów
Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują łącznie 365 godzin nauki.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów, objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe:

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.