Cel studiów:

     Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej umożliwiają absolwentom różnych kierunków studiów i specjalności z przygotowaniem pedagogicznym zdobycie kompetencji do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przygotowują nauczyciela zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami zachowaniu.

Dlaczego warto studiować u nas?

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju.

Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Absolwenci uzyskują kwalifikacje i kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Zasadniczymi elementami tego przygotowania są: opanowanie umiejętności diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

 

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa kwalifikacje jako terapeuta pedagogiczny i jest przygotowany do:

  • udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
  • prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka.

Dodatkowo!

Dodatkowo studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami Integracji Sensorycznej, jej rozwojem oraz wpływem na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka, charakterystyką systemów sensorycznych, zaburzeniami sensorycznymi itp. Sposobami wspomagania dziecka problemami integracji sensorycznej, trudnościami w nauce czytania , pisania i liczenia oraz dziecka w stresie

Wprowadzenie ćwiczeń z SI do zajęć terapii pedagogicznej pozwoli dziecku szybciej rozwijać i doskonalić  swoje umiejętności oraz wyrównywać deficyty. Ćwiczenia pomagają w takich problemach jak: dysgrafia – brzydkie pismo, problemy w opanowaniu techniki czytania, wolne tempo pracy, trudności z koncentracją uwagi, silne często nieakceptowane społecznie i nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne oraz wiele innych.