Przygotowanie pedagogiczne

 

Opis kierunku


Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U.nr 50, Poz 400) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Treści kształcenia oraz ich  efekty określone zostały w Rozporządzeniu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje:

 • podstawy psychologii ogólnej
 • podstawy psychologii wychowawczej i rozwojowej
 • pedagogika ogólna
 • podstawy pedagogiki społecznej
 • podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • metodologia badań społecznych
 • podstawy dydaktyki ogólnej
 • metodyka nauczania przedmiotów
 • organizacja i ewaluacja pracy nauczyciela
 • podstawy bhp i pierwsza pomoc
 • podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • emisja głosu. Podstawy funkcjonowania i patologii narządu mowy
 • edukacja poprzez projekty
 • komunikacja społeczna
 • technologie informacyjne
 • ochrona własności intelektualnej z etyką zawodu nauczyciela
 • seminarium i konsultacje

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań danej placówki oświatowej. Ponadto absolwent studiów podyplomowych o specjalności nauczycielskiej będzie przygotowany do samodzielnego tworzenia oraz weryfikowania projektów własnych działań,  kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.
 

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako trzysemestralne łącznie 350 godzin +150 godzin praktyk pedagogicznych. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

Data rozpoczęcia studiów

luty/ październik każdego roku

 

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.