Oligofrenopedagogika

 
Cel studiów

Studia doskonalą i poszerzają umiejętności nauczycieli i wychowawców, posiadających kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Potrzeba kształcenia tej specjalności wynika między innymi z rosnącej liczby klas integracyjnych, małej liczby osób posiadających uprawnienia do pracy w placówkach kształcenia specjalnego. Ponadto dla nauczycieli, kończących tego typu studia podyplomowe, stwarza to szansę na dodatkową atrakcyjną pracę, zgodną z ich zainteresowaniami i potrzebami szkół oraz placówek.
 
Program:

 •    elementy edukacji integracyjnej
 •    metodyka nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 •    pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
 •    problematyki kształcenia specjalnego w prawie oświatowym
 •    podstawy technologii komputerowej i medialnej w pracy pedagoga specjalnego
 •    seminarium dyplomowe
 •    wybrane zagadnienia z psychologii osób z niepełnosprawnością intelektualnej
 •    praktyka w wymiarze 120 godzin 

Sylwetka absolwenta

Student uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Studia przygotowują kadrę dla następujących typów placówek:

 • przedszkoli specjalnych
 • przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi
 • szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne)
 • ośrodków szkolno-wychowawczych
 • ośrodków wczesnej diagnozy i interwencji
 • ośrodków rehabilitacyjnych
 • klas integracyjnych w szkołach publicznych
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, kluby integracji, dzienne domy pomocy)
 • warsztatów terapii zajęciowej
 • poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uczestnik studiów doskonali i poszerza swoja wiedzę, umiejętności i kompetencje w następujących zakresach:

Wiedza - posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą osób niepełnosprawnych intelektualnie, zna zasady organizacji edukacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, posiada elementarną wiedzę z zakresu rehabilitacji, pracy korekcyjno-wyrównawczej i rewalidacyjnej,  ma podstawową wiedzę dotyczącą potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych i wykonawczych u osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Umiejętności - potrafi planować pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, potrafi dobrać metody, formy i środki do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiada umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną  przy wykorzystaniu metod edukacyjnych i terapeutycznych, posiada umiejętność oceniania postępów w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kompetencje społeczne - realizuje zadania wynikające z konieczności współpracy z rodzicami/ opiekunami osób z niepełnosprawnością intelektualną, ma świadomość znaczenia pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z upośledzeniem umysłowym, ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, wykazuje kompetencje społeczne związane funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako trzysemestralne (łącznie 350 godzin dydaktycznych). Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych.

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Plan zajęć - (pobierz)