Zarządzanie ochroną środowiska nowość!

Cel studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego też są kierowane również dla pracowników służby BHP w celu uzupełnienia i poszerzenia zakresu ich wiedzy, kompetencji i zdobycia dodatkowego zawodu. Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami zapobiegania zanieczyszczaniu oraz zarządzaniu ochroną środowiska, w tym z metodami działania prowadzącymi przez lepsze wykorzystanie surowców i energii oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności identyfikowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących środowiska.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

Podstawy ochrony środowiska i ekologii
Podstawy prawa ochrony środowiska
Ochrona powietrza, wody i gleby
Ochrona przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005
Współczesne kierunki edukacji ekologicznej wraz z metodyką nauczania
Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe
System monitorowania środowiskiem

Praca po studiach

Absolwent kierunku będzie mógł pracować w jednostkach projektowych, administracyjnych, a także w szkolnictwie, co zapewni mu blok przedmiotów z zakresu metodyki nauczania. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego może on m.in. utworzyć własną firmę związaną z kierunkiem jaki i pełnić funkcje kierownicze w zakresie ochrony środowiska, między innymi jako zarządzający obiektami i urządzeniami wykorzystywanymi w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym.

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako dwusemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach seminaryjnych. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowych.

Data rozpoczęcia

październik/luty w każdym roku akademickim   

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
  • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
  • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.