Neurologopedia

Opis studiów: studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

  • pomagisterskich studiów logopedycznych; w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów;
  • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich;
  • logopedycznych studiów na poziomie uniwersyteckim w innym kraju.


Ukończenie podyplomowych studiów neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami służby zdrowia stażu. Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Program studiów przewiduje pięć bloków tematycznych: zaburzenia mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, psychicznymi, logopedyczną terapię osób z oligofazją, terapię jąkających się, seminarium dyplomowe oraz praktyki. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.


Czas trwania:  3 semestry
 

 


 Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć kwestionariusz osobowy na studia.