Logopedia

Partner merytoryczny
 
„P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku” to marka znana z wysokiej jakości produktów i usług dedykowanych przedszkolom. Propaguje przede wszystkim twórcze działania edukacyjne i nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne na rzecz edukacji małego dziecka. Zespół P21 składa się przede wszystkim z sympatyków twórczej edukacji, praktyków. Opracowany pakiet edukacyjny P21 wyróżnia się rozbudowanym materiałem metodyczno – repertuarowym, zasobami edukacyjnymi sprawdzonymi w praktyce, a przede wszystkim nastawiony na rozwijanie pierwszych pasji dziecięcych, zainteresowań i  uzdolnień.
Sam projekt P21 powstał podczas realizowanego w latach 2008-2010 ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, który jest obecnie kontynuowany przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Nauczyciela. 

 

Cel studiów

Studia przeznaczone są do absolwentów uczelni wyższych, głównie kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych z przygotowaniem pedagogicznym, umożliwiającym podjęcie pracy jako nauczyciel - logopeda.
Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, kulturowych i medycznych. Zapewniają nabycie uprawnień określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozp. MEN z dnia 17 stycznia 2012 r.)
Absolwenci studiów posiadać będą wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do opracowywania programów postępowania profilaktycznego; przeprowadzenia diagnozy logopedycznej; określania kierunków pracy terapeutycznej u dzieci i dorosłych. Studia przygotują do prowadzenia terapii logopedycznej, nastawionej na usuwanie wad wymowy oraz korygowanie zaburzeń mowy, a także  do udzielania opiekunom dzieci i ich nauczycielom, porad dotyczących wspomagania rozwoju mowy.

 


Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu medycyny, psychologii, lingwistyki, a także z zakresu teorii i praktyki logopedycznej takie jak:

 • anatomia, fizjologia i patologia człowieka
 • audiologia
 • dialektologia
 • drama w terapii logopedycznej
 • dydaktyka postępowania logopedycznego
 • dysleksja i dysgrafia
 • edukacja medialna w logopedii
 • emisja głosu
 • fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • foniatria i laryngologia
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej
 • nauka o języku
 • neuropsychologia
 • ortodoncja
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • praktyka logopedyczna (np. przedszkola (powszechne, integracyjne), szkoły (powszechne, integracyjne), poradnie (psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne), ośrodki szkolno-wychowawcze (dla dzieci z zaburzeniami słuchu, dla dzieci z zaburzeniami wzroku), placówki medyczne)
 • profilaktyka logopedyczna
 • psychiatria dziecięca
 • psychologia rozwojowa
 • seminarium dyplomowe
 • wprowadzenie do logopedii
 • zaburzenia mowy - afazja
 • zaburzenia mowy - dyslalia, alalia
 • zaburzenia mowy - dysglosja z elementami języka migowego
 • zaburzenia mowy - dyzartria, anartria
 • zaburzenia mowy - jąkanie
 • zaburzenia mowy - oligofazja
 • zaburzenia mowy w autyzmie

 

Praktyka w wymiarze 60 godzin

 

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikowania programu kształcenia i planu studiów.
 


Kwalifikacje
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). 
Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, uzyskanie zaliczenia praktyk logopedycznych oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , a także jest zgodny z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. 
Studia uprawniają do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy potwierdzone świadectwem. 
Absolwenci mogą wykonywać pracę w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i specjalnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych; ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu; prywatnych gabinetach logopedycznych i placówkach medycznych.

 


Czas trwania studiów
Studia realizowane będą w ciągu czterech semestrów i obejmują 600 godzin zajęć. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach,  warsztatach oraz praktykach. Zajęcia będą realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w korzystnych dla uczestników studiów  terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania