Księgowość

Opis kierunku

Studia podyplomowe Księgowość są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich. Studia stwarzają możliwość podwyższenia kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej z zakresu księgowości.
Rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw powoduje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu małej i dużej księgowości.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z księgowości, prawa oraz podatków oraz  wykształcenie  praktycznych  umiejętności w  zakresie: wykorzystywania  narzędzi i  instrumentów niezbędnych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Zagadnienia ogólne rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Rachunkowość małych firm
 • System podatkowy
 • Prawo
 • Zasady sporządzania sprawozdań
 • Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej na podstawie sprawozdania finansowego
 • Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Klasyfikacja kosztów z punktu widzenia wyceny składników majątkowych i pomiaru zysku
 • Klasyfikacja kosztów dla podejmowania decyzji i planowania
 • Szacowanie kosztów w oparciu o dane pochodzące z rachunkowości
 • Rodzaje i metody kalkulacji kosztów
 • Rachunek kosztów zmiennych
 • Podstawy informatyki, przetwarzanie i zabezpieczenie informacji
 • Systemy informatyczne w uor oraz systemy użytkowe F-K
 • Nowe kierunki zastosowań IT w rachunkowości

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci  uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu księgowości, szczególnie z rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości podatkowej, analizy finansowej.  Poznają metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych w firmie. Pozyskają  umiejętności prowadzenia ksiąg handlowych oraz innych ewidencji księgowych, zarówno syntetycznej jak i analitycznej. Wiedza absolwentów zostanie wzbogacona o narzędzia informatyczne.

Absolwenci  poznają również aktualne rozwiązania systemowe przyjęte przez Polskę, szczególnie w zakresie księgowania środków pomocowych.    

Kariera po studiach:


Absolwent znajduje pracę w firmach instytucjach jako:

 • Pomoc księgowego
 • Księgowy
 • Specjalista/ analityk ds. rachunkowości i podatków
 • Koordynator projektów ds. księgowości i rozliczeń

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako dwusemestralne (łącznie 220 godziny zajęć dydaktycznych podzielonych na wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty). Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych.

 

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.