Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej nowość!

Opis kierunku

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 - III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej).

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jeden z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I - III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (m.in. FCE).

Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.




Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:
Pedagogiczno-dydaktyczny:

 • Podstawy przyswajania języka obcego
 • Podstawy glottodydaktyki
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
 • Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy prawa oświatowego
 • Warsztaty komunikacji
 • Warsztaty wychowawcze
 • Warsztaty metodyczne
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego

Psychologiczny:

 • Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Merytoryczny (językowy)

 • Gramatyka opisowa
 • Lektorat języka angielskiego
 • Wiedza o krajach obszaru językowego

Seminarium dyplomowe

Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, ale przede wszystkim kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Dlatego warunkiem zaliczenia studiów jest odbycie praktyki pedagogicznej i w przedszkolu, i w szkole, której celem jest rozwój kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Kwalifikacje
Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach
i klasach 0 - III szkoły podstawowej oraz szkołach językowych.
 

Czas trwania studiów:

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą brali aktywny udział  w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach.  Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.


Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.