Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć z grupami wczesnoszkolnymi oraz terapeutycznymi, która stworzą dzieciom optymalne warunki do nauki, pomimo występujących trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych.

Studia skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. 

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
 • elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • organizacja procesu terapeutycznego
 • plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka
 • elementy kinezjologii edukacyjnej
 • podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w zreformowanym systemie oświaty w klasach 1-3 w szkołach podstawowych i zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym, poradniczym, a także psychoedukacyjnym dla uczniów i rodziców m.in. w szkołach podstawowych,  świetlicach szkolnych, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach metodycznych,  poradniach pedagogicznych.

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują łącznie 360 godzin nauki. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-larningowych. Program realizowany będzie w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów.

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

 

Plan zajęć (pobierz)