Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych doskonalących jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do samodzielnego prowadzenia zajęć muzycznych i plastycznych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dotyczącej I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej).

Wprowadzone zmiany organizacji pracy przedszkola oraz problem finansowania zajęć dodatkowych w przedszkolu przez rodziców, ponadto pojawienie się nowego „rządowego podręcznika” wymagają aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz ich odpowiedniego przygotowania do właściwej realizacji podstawy programowej.

Edukacja artystyczna na tym etapie rozwoju dziecka powinna szczególnie uwzględniać odpowiedni poziom prezentowanych przez nauczyciela treści oraz wyróżniać się współczesnymi aktywnymi metodami pracy z małym dzieckiem. Studia pozwolą uczestnikom na poznanie metod i sposobów prowadzenia zajęć artystycznych w edukacji małego dziecka.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów-treningów i wykładów autorskich specjalistów z zakresu edukacji artystycznej (nauczycieli i edukatorów/trenerów) posiadających praktykę pracy z małym dzieckiem. Ponad 70 % zajęć stanowić będą zajęcia o charakterze praktycznym – warsztatowym. Efekty kształcenia powinny pozwolić nauczycielom na zwiększenie własnej konkurencyjności na obecnym rynku pracy zarówno w sektorze publicznym, jak również i placówkach niepublicznych.

Efekty kształcenia

  • Wiedza specjalistyczna z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej oraz rozwoju kompetencji artystycznych małego dziecka.

  • Umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć plastycznych oraz muzycznych bez konieczności posiadania umiejętności gry na instrumentach akompaniujących (fortepian, gitara). Umiejętność samodzielnego aranżowania układów ruchowych, zabaw muzycznych i tańców oraz przygotowywania opraw artystycznych dla imprez organizowanych w przedszkolu i szkole zarówno pod względem muzycznym jak i plastycznym.

Adresaci studiów

Oferta programowa studiów skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Studia polecane są przede wszystkim osobom, które wykazują określone predyspozycje i chęć prowadzenia zajęć artystycznych z małymi dziećmi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał określone umiejętności animatorskie i metodyczne  do prowadzenia zajęć muzycznych i plastycznych w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy I-III) pozwalające na uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego w edukacji małego dziecka.

Ponadto absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia zajęć artystycznych w oparciu o koncepcję Projektu P21.

Czas trwania studiów

Studia obejmują 240 godzin – 2 semestry, począwszy od lutego 2015 roku. Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych terminach zjazdów piątkowo-sobotnich w formie bloków warsztatowych po 16 godzin (sesje dwudniowe), piątek 16:00 – 19:30, w sobotę 8:30 do 18:00 z przerwą obiadową.

Ramowy program studiów:

1.       Psychomotorykę dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

2.       Metodykę wychowania muzycznego;

3.       Metodykę wychowania plastycznego;

4.       Emisję i higienę głosu;

5.       Muzykoterapię z elementami pedagogiki zabawy;

6.       Arteterapię;

7.       Metodyka kształcenia muzyczno-ruchowego;

8.       Zajęcia parateatralne;

9.       Multimedia w edukacji artystycznej;

10.   Techniki plastyczne w pracy z dziećmi;

11.   Sztukę ludową, m.in. bibułkarstwo plastykę obrzędową;

12.   Edukację regionalną – Polski rok obrzędowy w plastyce i muzyce;

13.   Polskie tańce regionalne i narodowe;

14.   Tańce różnych narodów;

15.   Oprawy artystyczne imprez okolicznościowych;

16.   Aktywność muzyczną małego dziecka;

17.   Aktywność plastyczną małego dziecka;

18.   Warsztaty kreatywności;

19.   Pracę metoda projektów;

20.   Seminarium dyplomowe – projekty edukacyjne.

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej). Ponadto należy dołączyć:

  • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe

  • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)

  • ksero dowodu osobistego

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.