Doradztwo zawodowe

Cel studiów


Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, w szczególności doradztwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania uczniów do roli pracowników oraz samozatrudnienia. Skala bezrobocia w naszym kraju oraz konsekwencje tego zjawiska, przy równoczesnym wzroście znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie jako czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji, wymagają pilnego stworzenia profesjonalnej sieci pomocy zarówno osobom, które zostały pozbawione zatrudnienia, jak i przygotowującym się dopiero do wejścia na rynek pracy. Dlatego doradztwo zawodowe jest bardzo atrakcyjnym i potrzebnym społecznie zawodem.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • etykę zawodu nauczyciela
 • komunikację społeczną
 • metodykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • praktykę zawodową
 • programy informatyczne w poradnictwie szkolno-zawodowym
 • seminarium dyplomowe
 • socjologię edukacji
 • socjologię i pedagogikę pracy
 • społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
 • teorię i praktykę orientacji poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • zawodoznawstwo i informacje dodatkowe


Sylwetka absolwenta

Uczestnicy studiów wzbogacą swoją wiedzę w zakresie problematyki orientacji zawodowej, poradnictwa i doradztwa zawodowego. Poznają cele doradztwa zawodowego, podstawy prawne, strukturę i rozwój orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce. Absolwenci studiów podyplomowych mając wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, będą przygotowani do pracy w szkołach i studenckich biurach karier, w rejonowych i wojewódzkich urzędach pracy, w tym także w centrach informacji zawodowej, czy w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Będą mogli zajmować stanowiska menedżerów działów personalnych, specjalistów do spraw szkoleń zawodowych, trenerów w różnych firmach. Poza sferą budżetową, możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą też w coraz liczniejszych agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.


Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą jako trzysemestralne. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. 
Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

Data rozpoczęcia studiów

luty/ październik każdego roku

 

 

 

Infolinia rekrutacyjna: 511 33 70 50 Zadzwoń teraz!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do 18:00

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). Ponadto należy dołączyć:

 • kwestionariusz  osobowy kandydata na studia podyplomowe (pobierz)
 • fotografie 2 sztuki (35mm x 45 mm)
 • ksero dowodu osobistego

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Uruchomienie kierunku (specjalizacji) jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Uwaga! Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania.