Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowych


Głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Uczelnię Jańskiego w Łomży. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa, trzy lub cztery semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

 

Studia podyplomowe dwusemestralne – kwalifikacyjne

 1. Coaching dla nauczycieli
 2. Kadry i płace w zarządzaniu
 3. Kreatywne zarządzanie placówkami kultury
 4. Księgowość
 5. Negocjacje i mediacje dla nauczycieli
 6. Neurodydaktyka z tutoringiem
 7. Nowoczesne metody nauczania matematyki
 8. Terapia zajęciowa
 9. Studia podyplomowe dla służb celno-skarbowych i innych służb publicznych
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 11. Zarządzanie ochroną środowiska
 12. Zarządzanie oświatą

 

Studia podyplomowe trzysemestralne – kwalifikacyjne

 1. Andragogika – nowoczesne formy pracy z uczniem dorosłym
 2. Asystent ucznia niepełnosprawnego
 3. Doradztwo zawodowe
 4. Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III.
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa
 6. Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - (Oligoferenopedagogika)
 7. Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 8. Edukacja przedsiębiorczości
 9. Etyka i filozofia w szkole
 10. Gerontologopedia
 11. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 12. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 13. Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 14. Nauczanie BHP w szkole
 15. Nauczanie biologii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich
 16. Nauczanie chemii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich
 17. Nauczanie dietetyki w szkole
 18. Nauczanie filozofii w szkole
 19. Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich
 20. Nauczanie geografii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich
 21. Nauczanie historii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich
 22. Nauczanie przyrody szkole
 23. Neurologopedia
 24. Nowoczesne technologie w pracy edukatora
 25. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 26. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 27. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
 28. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi
 29. Przygotowanie pedagogiczne
 30. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 31. Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
 32. Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych
 33. Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
 34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
 35. Wychowanie do życia w rodzinie
 36. Zarządzanie turystyką i hotelarstwem dla nauczycieli

 

Studia podyplomowe czterosemestralne – kwalifikacyjne

 1. Logopedia z komunikacją alternatywną