Kurs pedagogiczny kwalifikacyjny

Celem kursu: jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych. Słuchacz  będzie wyposażony w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie koniecznym do nauczania przedmiotów zawodowych oraz w umiejętności diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.


Adresaci kursu: Aktualni studenci studiów I stopnia Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, którym stwarza się możliwość nabycia kwalifikacji pedagogicznych równolegle z realizacją studiów na wybranym przez siebie kierunku i specjalności.
 

Czas trwania: Kurs trwa trzy semestry o łącznej liczbie 458 godzin (308 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki pedagogicznej w instytucji oświatowej).
 

Prowadzący: Nauczyciele akademiccy Uczelni Jańskiego z siedzibą  w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łomży.
 

Program kursu:

Treści programowe przedmiotów są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli. Treść kształcenia (308 godz.) obejmują cztery bloki tematyczne:

  • blok psychologiczny
  • blok pedagogiczny
  • dydaktyka przedmiotowa
  • przedmioty uzupełniające

 
Miejsce zajęć: Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wykładów i ćwiczeń w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu w godzinach 16.00 - 20.00

Więcej informacji pod numerem telefonu: (086) 216 50 19.