Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.07.2002 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 998, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1875) uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich itd.) oraz placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych uzyskuje się po uprzednim ukończeniu kursu pedagogicznego.
 
Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

 
Program studiów
 
Program studiów zawiera 80 godzin dydaktycznych podzielonych na wykłady i ćwiczenia.
lp.
temat zajęć
liczba godzin formy realizacji
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki
5
10
wykłady
ćwiczenia
2. Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
5
15
wykłady
ćwiczenia
3. Metodyka, w tym metodyka nauczania bhp
5
30
wykłady
ćwiczenia
4. Praktyka metodyczna 30 ćwiczenia
  Łącznie
15
65
wykłady
ćwiczenia
 
Oczekiwania wobec kandydatów

Kurs adresowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych, handlowych i produkcyjnych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń dla dorosłych. Kurs nadaje uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych i produkcyjnych oraz w placówkach handlowych.


Formy kształcenia

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, warsztatów.

 
Formy aktywności uczestników
 
  • Praca w grupach
  • Uczestnictwo w dyskusji
  • Uczestnictwo w warsztatach
  • Opracowanie projektu szkolenia i zaprezentowanie go w ramach praktyki metodycznej na zajęciach.

Formy oceniania pracy uczestników

Pozytywne zaliczenie bloków tematycznych oraz opracowanie przykładowego projektu szkolenia.

 
Sylwetka absolwenta

 
Kurs pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych form i metod prowadzenia szkoleń i nauczania w formach pozaszkolnych.Warunki uzyskania świadectwa

Warunkiem zaliczenia kursu i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich testów i pozytywne opracowanie i zaprezentowanie projektu szkolenia.

 
Koszt kursu
Koszt kursu wynosi: 500 zł.
 
Zasady rekrutacji

Kandydaci na kurs muszą posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli.
Kandydaci, którzy nie posiadają tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub kurs pedagogiczny oraz:
  • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Należy dołączyć 1 zdjęcie.