Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udział w szkoleniu wyposaży Państwa w umiejętności i wiedzę pozwalające na odpowiednie planowanie pracy zespołu klasowego. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych rozporządzeń. Poznają Państwo zagadnienia dotyczące modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz panowania działań wspierających.

Program szkolenia:

  • Specyfika ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Planowanie pracy zespołu klasowego, w którym znajduje się dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - omówienie podstawowych zagadnień według nowego rozporządzenia
  • Omówienie modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Planowanie działań wspierających w odniesieniu do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Adresaci szkolenia: nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 460 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni