Program szkolenia obejmuje profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi autystycznymi, z zespołem Aspargera, kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w trakcie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Adresaci szkolenia: Osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach: z zespołem Aspargera i z Autyzmem, pedagodzy, opiekunowie, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do świadomej i twórczej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba godzin: 20

Koszt szkolenia; 460 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia
Termin rozpoczęcia zajęć: semestr letni