Zarządzanie kapitałem ludzkim

Opis specjalności

Przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje potrzebują ludzi o najwyższych kwalifikacjach, którzy poprzez swoją wiedzę dostarczą umiejętności, dostosowanych do każdego rodzaju zadań. Człowiek - jego postawa, potencjał i zaangażowanie, będą kluczem do sukcesu. Zarządzanie kapitałem ludzkim to zarządzanie najważniejszym elementem sukcesu każdego organu społecznego, przemysłowego oraz ekonomicznego. Głównym zadaniem specjalności jest wykształcenie postawy przyszłego menedżera kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i instytucji, który będzie potrafił zrównoważyć prymat czynnika ludzkiego oraz racjonalność jego wykorzystania.

Absolwent naszej specjalności uzyska pełną wiedzę dotyczącą istoty kapitału ludzkiego oraz jego  roli w przedsiębiorstwie. Specjalista z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim nabędzie umiejętności definiowania problematyki ludzkiej w szerokim kontekście społecznym. Będzie wiedział, jak zdefiniować i poprzez analizę ? rozwiązać problemy, które pojawiają się przy kierowaniu zespołem ludzkim. Specjalność uczy umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa wyboru pracy i pośrednictwa pracy. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie do pracy w działach personalnych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz administracji publicznej. Absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy w firmach doradczych oraz wiedzę i umiejętności mogące być przydatne w kierowaniu ludźmi na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla zarządzania w różnego rodzaju organizacjach.

Nabyte umiejętności

 • wiedza w zakresie monitorowania i analizowania rynku pracy
 • prowadzenia doboru kadr
 • konstruowania systemu ocen pracowniczych
 • efektywnego motywowania personelu
 • diagnozowania i rozwiązywania konfliktów
 • przygotowywania i realizowania szkoleń
 • kształtowania dopływu (rynek pracy) i odpływu ludzi (renty, emerytury, outplacement, stosunki z byłymi pracownikami)
 • kształtowania kariery zawodowej i wykorzystania pracowników w przedsiębiorstwie i instytucji
 • uprawiania polityki i strategii kapitału ludzkiego
 • planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania ludzi w procesach pracy
 • rozwiązywania problemów związanych z uczestnictwem ludzi w przedsiębiorstwie i instytucji, układów zbiorowych, stosunków socjalnych i społecznych

Praca po studiach

 • w firmie handlowej, usługowej i produkcyjnej jako specjalista personalny i do ds. kontaktów
  z klientami
 • w firmie wyszukującej specjalistów na potrzeby rynku pracy jako head hunter
 • w organizacjach samorządowych, w działach sfery administracji państwowej i samorządowej
 • w firmach handlowych jako przedstawiciel handlowy reprezentujący firmę w kontaktach z klientami, doradca personalny
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • w instytucjach, w działach personalnych, kadrowych jako specjalista ds. kadrowych i motywowania
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • w firmach analizujących rynek pracy
 • w przedsiębiorstwach zarządzania personelem i rozwoju strategicznego
 • w firmach zatrudniających ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, zarówno prywatnym, jak i publicznym
 • w bankach i innych instytucjach finansowych
 • w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych
 • w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych
 • we wszelkiego rodzaju firmach jako specjalista ds. szkoleń
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • w firmach jako doradca ds. public relations lub doradca personalny
 • w firmach jako specjalista ds. kadrowych lub wynagrodzeń
 • w firmach konsultingowych

Program studiów

 Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Ocena pracy i zarządzanie wynikami pracy
 • Fundusze europejskie
 • Szkolenia i rozwój pracowników
 • Kierowanie ludźmi
 • Prawo pracy
 • Systemy motywacyjne i polityka płac
 • Elementy socjologii i psychologii pracy
 • Polityka zatrudnienia i zarządzania rynkiem pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Systemy ubezpieczeń społecznych
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnościowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga:Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.