Zarządzanie firmą nowość!

Opis specjalności

W dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na nowy typ menedżera, dysponującego elastycznie zasobem wiedzy
 i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu.  Odpowiedzą na to jest oferta edukacyjna Jańskiego i specjalność – zarządzanie organizacją.

Specjalność ta kreuje liderów potrafiących zarządzać współczesną firmą w taki sposób, aby, dzięki skutecznym i nowoczesnym strategiom, mogło ono sprostać konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Nasi absolwenci posiadają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych
i współpracy w zespołach. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają im dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy. Program specjalności jest skonstruowany tak, aby student mógł cały czas rozwijać
i doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

Aby absolwent tej specjalności był przygotowany do pełnienia takich funkcji musi zostać wyposażony w wszechstronną wiedzę dotyczącą firmy i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających w Unii Europejskiej oraz w skali globalnej, m.in. w zakresie: gospodarowania zasobami (rzeczowymi, osobowymi, finansowymi i informacyjnymi), w wymiarze strategicznym
i operacyjnym, wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania oraz problemów rozwoju. Uzyskuje on też wiedzę o tworzeniu własnej firmy i zarządzaniu nią.

Nabyte umiejętności

 • definiowanie problemów zarządczych, określanie ich ważności, wyboru metod analizy i ich stosowania, wyciąganie wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach
 • interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii
 • obserwacja, pomiar, dokumentowanie i tworzenie informacji gospodarczych
 • odporność psychiczna w trudnych sytuacjach
 • planowanie strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa
 • podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
 • samodzielnego wykonywania analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, jednostek samorządowych
 • skuteczna i kreatywna współpraca w zespołach
 • szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w gospodarce
 • myślenie systemowe i interdyscyplinarne
 • właściwa interpretacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego najbliższym otoczeniu
 • znajomość języków obcych

Praca po studiach

 • firmy konsultingowe świadczące usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego
 • firmy marketingowe i rachunkowe
 • organizacje nie zaliczane do sektora przedsiębiorstw oraz kierowanie własnymi firmami
 • praca w sektorze przedsiębiorstw
 • stanowiska kierownicze lub menadżerskie w dużych organizacjach lub instytucjach

Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Zarządzanie i finansowanie organizacji non profit
 • Zarządzanie firmą w warunkach kryzysu
 • Fundusze europejskie
 • Zarządzanie gospodarką samorządową
 • Planowanie i ocena inwestycji
 • Zarządzanie usługami
 • Biznes plan
 • Podatki w działalności gospodarczej
 • e-biznes
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga:Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.