Psychologia biznesu

Opis specjalności

Zarządzanie w warunkach dzisiejszej silnej dynamiki, zmienności i złożoności wewnętrznych procesów w każdej organizacji wymaga znajomości psychologicznych prawidłowości funkcjonowania pracownika – mechanizmów psychologicznych rządzących postępowaniem człowieka. Konieczna jest znajomość zasad psychologii w kierowaniu ludźmi dla osiągania efektywności biznesowej.  Istotne jest rozumienie zjawisk społecznych i zachowań ludzkich w organizacji oraz czynników powodujących te zjawiska. Studenci  specjalności Psychologia biznesu uzyskują wiedzę niezbędną do analizy problemów psycho-społecznych oraz umiejętności wykorzystania reguł rządzących zrachowaniami człowieka w sytuacji pracy i bezrobocia. Wiedza ta ma służyć jako podstawa do rozwoju umiejętności przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w sferze zarządzania.

Wykorzystanie rezerw potencjału człowieka stanowi podstawę  dla budowania systemów motywacyjnych i osiągania cech przywódczych niezbędnych w procesach komunikacji i kreowaniu rzeczywistości. Istotna jest koncepcja człowieka i społeczny charakter jego aktywności

Nabyte umiejętności

Absolwenci specjalności Psychologia biznesu

 • rozumieją zjawiska społeczne i zachowania ludzkie w organizacji oraz nabywają umiejętności przeciwdziałania zjawiskom i zachowaniom negatywnym 
 • rozwijają kompetencje osobiste, potrafią skutecznie zarządzać sobą i pracą w zespole.
 • potrafią współdziałać i pracować w grupie, wspierać pracowników i współpracowników w rozwiązywaniu zadań stawianych przed zespołem.
 • potrafią wytworzyć chęć ustawicznej partycypacji i współpracy pracowników. 
 • potrafią oddziaływać na motywację pracownika do działania, rozwijać kompetencje pracownicze, wspierać inwencję i procesy innowacyjne
 • potrafią poprzez zdobytą wiedzę i doskonalone umiejętności tworzyć  środowisko pracy  wykazujące  się sumiennością, samodzielnością, zaangażowaniem  pracowników  i  wspomagają wolę komunikacji .
 • są przygotowani do analitycznego podejmowania decyzji  w trudnych warunkach konfliktu, negocjacji,  w  stresie,  w warunkach ryzyka i niepewności.
 • potrafią prowadzić negocjacje handlowe, oddziaływać na zachowania konsumenckie, utrzymywać  pozytywne relacje z klientem, nawiązywać kontakty interpersonalne, kształtować wizerunek firmy
 • świadomie kreują własne kompetencje lidera biznesu

Praca po studiach

Dla przedsiębiorców, podejmujących własne inicjatywy gospodarcze, dla pełniących funkcje kierownicze w każdym podmiocie gospodarczym, w instytucjach administracji publicznej, dla pracowników działów personalnych, marketingu, w agencjach reklamowych i public relations oraz w firmach szkoleniowych, konsultingowych. Absolwent może być np. specjalistą ds. HR, komunikacji , szkoleń czy negocjatorem.

Program studiów

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Podstawy psychologii zarządzania 
 • Psychologiczne uwarunkowania do kierowania ludźmi
 • Komunikacja interpersonalna i  zarządzanie konfliktami
 • Psychomanipualcja i techniki wywierania wpływu społecznego
 • Psychologia międzykulturowa w biznesie
 • Coaching w organizacji
 • Negocjacje i sztuka perswazji
 • Zarządzanie zmianą
 • Psychologia sprzedaży
 • Zarządzanie stresem i zapobieganie wypalniu zawodowemu
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.