Kryminologia

KRYMINOLOGIA

Jeżeli, jesteś zainteresowany wiedzą o przestępstwach, przestępcach i przestępczości, o sposobach dokumentowania popełnianych przestępstw, wykroczeń, a także niektórych czynów nieetycznych, prowadzeniu dochodzeń i przesłuchań, chcesz zdobyć interdyscyplinarną, perspektywiczną wiedze i umiejętności wybierz KRYMINOLOGIĘ!

 Studiowanie na tej specjalności umożliwi Ci zdobycie wiedzyz zakresu wieloaspektowego ujęcia przestępczości: pedagogicznego, socjologicznego, psychologicznego, kryminologicznego, kryminalistycznego, informatycznego, a także w oparciu o naukę o patologiach społecznych. Umożliwi także nabycie kompetencji w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych.

Studia na specjalności kryminologia skierowane są do osób, swoją przyszłość chciałaby związać z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem przestępczości a także badaniami i działalnością usługową i edukacyjną w tym obszarze. Studentom zaproponowanie są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla dyscyplin nauki takich jak: prawo, socjologia, psychologia, pedagogika oraz ICT.

 W toku studiów Student będzie nabywał interdyscyplinarną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną uwzględniającą obszar nauk społecznych a także inne obszary, w tym nauk technicznych. Studenci będą uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych i edukacyjno-profilaktycznych. Studia zawierają praktyczne moduły warsztatowe oraz obejmują praktykę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Interdyscyplinarne studia na specjalności Kryminologia przygotowują studentów do pracy pełnienia różnych ról zawodowych w takich instytucjach jak: Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna, Urzędy Kontroli Skarbowej, agencje detektywistyczne, agencje ochrony, prokuratura, służba kuratorska, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka oraz inne instytucje rządowe, pozarządowe i samorządowe. Absolwent studiów I stopnia będzie również doskonale przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Program studiów poza przedmiotami ogólnymi i kierunkowymi obejmuje przedmioty specjalnościowe takie jak:

Wstęp do kryminologii

Psychopatologia kryminalna

Diagnoza przestępczości

Patologie społeczne i ich profilaktyka

Pedagogika resocjalizacyjna

Socjologia prawa

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Podstawy prawa karnego. Zagadnienia procesu karnego

Instytucje bezpieczeństwa publicznego

Strategie zapobiegania przestępczości

Zaawansowane narzędzia i metody informatyki. Informatyka śledcza

Cyberprzemoc i cyberprzestępczość

Społeczne problemy cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych

Wiktymologia i suicydologia

Psychologia sprawców i ofiar przestępstw

Komunikacja interpersonalna

Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień

Podstawy kryminalistyki

Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia. Dokumentacja czynności kryminalistycznych.