Erasmus+

DEKLARACJA POLITYKI UCZELNI JAŃSKIEGO W ŁOMŻY W PROGRAMIE ERASMUS + do roku 2020

 

I. Priorytety oraz działania Uczelni Jańskiego w Łomży w kontekście działalności programu  „Erasmus+"

Uczelnia Jańskiego w Łomży pragnie brać aktywny udział w programie edukacyjnym ERASMUS +.

Uczelnia dynamizuje działania w ramach programu i przewiduje wymianę studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej uczelni a także wizyty studyjne i praktyki. W celu poprawy jakości i atrakcyjności studiów w Uczelni Jańskiego a także współpracy wielostronnej pomiędzy UJ w Łomży a innymi szkołami wyższymi w Europie, uczelnia zamierza podjąć pracę nad tworzeniem oferty dydaktycznej w języku angielskim. Uczelnia pragnie wykorzystać w programie ERASMUS + możliwość wysyłania studentów na praktyki, co niewątpliwie będzie służyć weryfikowaniu, wdrażaniu i umacnianiu wiedzy oraz umiejętności studentów nabytych podczas zajęć dydaktycznych. Będzie to także skutecznym sposobem poszerzania zakresu współpracy uczelni z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami. Uczelnia podejmie należyte starania w celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru i wsparcia dla powyższego działania, kładąc istotny nacisk na problematykę związaną z równouprawnieniem płci, ksenofobią czy rasizmem. Studenci Uczelni Jańskiego w Łomży studiują w duchu poszanowania praw człowieka i zasad demokracji.

 

II.  Zapewnienie wysokiej jakości wymiany akademickiej

W trosce o zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia prowadzone są prace nad wewnętrznym systemem zapewniania jakości. Do jego funkcjonujących elementów należy wprowadzanie elektronicznego systemu obsługi studenta i monitoringu procesu dydaktycznego, aktualizowana informacja o studiach, warunkach przyjęć na studia, zasadach studiowania, rozkładach zajęć itd.

Uczelnia pragnie zapewnić wysoki poziom wymiany akademickiej w programie ERASMUS+, poprzez pracę nad opracowaniem zasad kwalifikacji studentów i pracowników, zarówno w okresie bezpośrednich przygotowań do wyjazdów jak i po powrocie.

Funkcjonujący w uczelni system ECTS jest ułatwieniem procesu kwalifikacyjnego oraz późniejszego rozliczania wyników studentów zapisanych w wykazie zaliczeń (ang. Transcript of Records). Opracowano Studenci i pracownicy będą na bieżąco informowani są o formalnościach, które muszą dopełnić aby stać się uczestnikiem programu ERASMUS+ oraz o liście uczelni partnerskich w ramach programu.

Uczelnia Jańskiego w Łomży świadczyć będzie wyjeżdżającym wszechstronną pomoc – organizacyjną i merytoryczną: ułatwi kontakt z uczelnią partnerską, pośredniczy w wymianie niezbędnych dokumentów, doradza w sprawach transportu i ubezpieczenia, a przede wszystkim stale pracuje nad zestawem przedmiotów wpisywanych do porozumienia o programie studiów (ang. Learning Agreement).

Dla studentów zagranicznych uczelnia opracowuje ofertę dydaktyczną. UJ w Łomży organizuje studentom zagranicznym na czas studiów są zakwaterowanie. Uczelnia nie pobiera opłat za studia, lub też korzystanie z zasobów.

Wyjeżdżający nauczyciele  i pracownicy otrzymywać będą informacje o uczelni przyjmującej i pomoc w organizacji wyjazdu związaną z ubezpieczeniem, organizacją transportu i zakwaterowania. Wyjazd nauczyciela akademickiego uczelni na stypendium w ramach programu ERASMUS+ będzie ważnym elementem branym pod uwagę przy ocenie dokonań zawodowych i aktywności pracownika.

Uczelnia Jańskiego w Łomży wdrażać będzie następujące procedury:

1. dla studentów przyjeżdżających/wyjeżdżających

 • pełna dostępność programów nauczania dla wszystkich kierunków
 • i przedmiotów (strona internetowa uczelni, bieżące informacje na temat oferty studiów na dany semestr i Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych - ECTS);
 • każdy przyjeżdżający student ma polskiego "opiekuna" – studenta, który mu pomaga;
 • potkania z koordynatorem programu i kierunku, wyjaśniające prawa i obowiązki studentów oraz określające ostateczne wersje Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement); 
 • zapewnienie pełnej profesjonalnej pomocy administracyjnej przy procedurach składania wniosków;
 •  wizytacje kadry w celu dokonania oceny jakości studiów w instytucjach partnerskich
 • uznanie okresu studiów za granicą, włączenie ocen z zagranicznej uczelni do dyplomu przy ukończeniu studiów;
 • po powrocie do domu studenci wypełniają ankiety i oceniają swoje studia za granicą.

2.  dla przyjeżdżających/wyjeżdżających wykładowców/pracowników administracyjnych;

 • zapewnienie odpowiedniej rekrutacji nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych;
 • organizowanie pobytu przyjeżdżających nauczycieli i pracowników administracyjnych zarówno na uczelni, jak i w ich wolnym czasie;
 • organizowanie podróży i pobytu za granicą dla wyjeżdżających;
 • dodatkowe punkty dla nauczycieli zaangażowanych w wymianę podczas oceny nauczycieli;
 • sprawozdania od nauczycieli po powrocie z wymiany zapewniające informacje zwrotne i opinię na temat ich doświadczenia z nauczania na uczelniach partnerskich.

 

III.  Zapewnienie wysokiej jakości praktyk studenckich

Program praktyki powinien być zbieżny z programem praktyk, które student odbywa w trakcie studiów i stanowić podstawę do ich zaliczenia jako obowiązkowych praktyk studenckich. Istotną rolę w procesie organizacji  i przebiegu praktyk mają opiekunowie praktyk. Do ich obowiązków należy m.in.: opracowanie programów praktyk, ustalenie miejsc praktyk, nadzór nad organizacją praktyki, współpraca z opiekunami praktyk w zakładach pracy.

Pozyskiwanie instytucji, w których będą realizowane praktyki odbywać się będzie poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z placówkami zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie tematycznym studiów w Uczelni Jańskiego w Łomży. Umowa pomiędzy uczelnią a instytucją realizującą praktyki studenckie będzie zawierać informacje dotyczące programu praktyki, jej zakresu, ilości studentów odbywających praktykę, terminu praktyki, wyznaczenia opiekuna praktyki z ramienia instytucji, zapewnienia odpowiednich do programu praktyk miejsc pracy zgodnie z założeniami programowymi praktyki, nadzór nad właściwym przebiegiem praktyki, zapewnienie warunków socjalnych związanych z pobytem studentów w miejscu odbywania praktyk.

W czasie odbywania praktyki studenci będą nadzorowani w zakresie merytorycznym

i formalnym zarówno przez opiekunów praktyk z ramienia uczelni, jak i zakładu pracy.

Praktyki studenckie są integralną częścią programu studiów na wszystkich kierunkach realizowanych w uczelni.  Ich wysoką jakość szczegółowo zapewniają:

 • weryfikacja instytucji docelowych – akceptowane są tylko instytucje z najwyżej wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym wyposażeniem;
 • weryfikacja nauczycieli akademickich, którzy nadzorują praktyki, akceptują ich miejsce i program, monitorują postępy studentów (w tym wizytacje na miejscu) oraz dokonują formalnego zaliczenia wypełnienia wszystkich wymogów;
 • wyznaczenie mentora w instytucji, w której odbywają się praktyki, który opiekuje się studentem i pomaga mu w pracy;
 • obowiązkowy dziennik praktyk, którym student zapisuje i analizuje każdy dzień, a każdą pozycję podpisuje mentor;
 • końcowe zaliczenie praktyk oparte jest na dzienniku praktyk, opinii z instytucji, gdzie odbywają się praktyki, oraz opinii promotora.

Instytucje docelowe praktyk różnią się ze względu na kierunek studiów.

 

IV. Podsumowanie

Uczelnia Jańskiego w Łomży, włączając swoich studentów i pracowników do międzynarodowej społeczności akademickiej respektuje działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, bez względu na rasę, przekonania religijne. Wyraża także poszanowanie i akceptację dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami. Mobilność w ramach programu Erasmus+ uznawana jest jako za jeden z istotnych sposobów przeciwdziałania dyskryminacji i zacierania różnic międzykulturowych.

Doświadczenie  z wyjazdów przyczyni się do rozwoju społeczności akademickiej w wymiarze europejskim i światowym, ca ma znaczący wpływ na zatrudnienie absolwentów oraz rozwój zawodowy pracowników.

Uczelnia Jańskiego w Łomży kieruje się zasadami określonymi w Wielkiej karcie Uniwersytetów Europejskich przyjętej 18.09.1988 r., a także Konstytucją RP i ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
 

Dokumenty do pobrania: