Uczelnia Jańskiego w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Łomżyńscy Pionierzy”

 

Celem głównymprojektu jest umożliwienie podjęcia działalności gospodarczej 50 osobom w wieku od 30 roku życia, zamieszkującym na terenie Subregionu Łomżyńskiego do 29.02.2020 r.

Grupą docelowąprojektujest 50 osób fizycznych, od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar Subregionu Łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Diagnozy i indywidualnego doradztwa zawodowego

2. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

3. Przygotowanie i ocena biznesplanów

4. Przyznanie dotacji inwestycyjnej

5. Wsparcie pomostowe

6. Forum wymiany doświadczeń

 

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

- liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie działalności gospodarczej w programie – 40 (23K, 17M)

2) rezultatu:

- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 40 (23K, 17M)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 2 049 348,72 zł

Wartość dofinansowania: 1 995 541,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 741 946,41 zł

 

HARMONOGRAM

1.      Rekrutacja – kwiecień – czerwiec 2018 r.

2.      Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – czerwiec – lipiec 2018 r.

3.      Przygotowanie i ocena Biznesplanów – sierpień – październik 2018 r.

4.      Udzielenie dotacji inwestycyjnej – listopad – grudzień 2018 r.

5.      Udzielenie wsparcia pomostowego – styczeń 2019 r. – styczeń 2020 r.

6.      Forum wymiany doświadczeń – luty 2019 r. – styczeń 2020 r.

REKRUTACJA

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie odbywać się w terminie: 27.04.2018 – 22.06.2018 r.

Plakat projektu

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży

w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym

z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu

„Uczelnia na drodze rozwoju”

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży
w terminie VII.2018-VI.2020.

Grupą docelową projektu  jest 104 studentów (w tym: 88K, 16M), 25 wykładowców
(w tym: 17K, 8M) oraz 3 pracowników administracyjnych (w tym: 2K, 1M) Uczelni Jańskiego w Łomży.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Plany studiów
 2. E- learning
 3. Język angielski
 4. Zajęcia fakultatywne
 5. Biuro karier
 6. Spotkania z pracodawcami

 

Główne wskaźniki projektu:

1)  produktu

 • Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 104 (88K, 16M)
 • Liczba osób objętych usługami instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy – 200 (172K, 28M)
 • Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym – 1
 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia – 25 (17K, 8M)

2) rezultatu:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 132 (107K, 25M)
 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1
 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne – 25 (17K, 8M)
 • Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 30

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Wartość projektu: 652 952,50 zł

Wartość dofinansowania: 632 132,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 550 308,37 zł

 

Plakat informacyjny projektu

 

Harmonogram

 1. Plany studiów: lipiec 2018 – wrzesień 2018
 2. E- learning: lipiec 2018 – listopad 2018, luty 2019 – czerwiec 2020
 3. Język angielski: wrzesień 2018 – czerwiec 2020
 4. Zajęcia fakultatywne: październik 2018 – czerwiec 2020
 5. Biuro Karier: lipiec 2018 – czerwiec 2020
 6. Spotkania z pracodawcami: październik 2018 – czerwiec 2020

 

 

 

Uczelnia Jańskiego w Łomży realizuje dwa projekty  finansowane ze środków unijnych:

 • "Łomżyńscy Pionierzy"
 • "Uczelnia na drodze rozwoju".