Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert_opracowanie planów studiów_Uczelnia na drodze rozwoju

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na opracowanie/dostosowanie  planów studiów dla 3 specjalności na kierunku Zarządzanie i dla 3 specjalności na kierunku Pedagogika w ramach realizacji projektu "Uczelnia na drodze rozwoju" o numerze POWR.03.05.00-00-Z027/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś. Priorytetowa III. Szkolenictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert