Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Zapraszamy na kurs dla członków Rad Nadzorczych – teraz możesz go dofinansować w 90%.

 

Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

 

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Program kursu został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259),

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm. Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych

 

Czas trwania kursu: 107 godzin

Koszt: 9000 zł. obejmuje koszt egzaminu państwowego

Szczegółowy program kursu:

 1. Prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem
 2. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych Prawo pracy
 3. Prawa rynku kapitałowego
 4. Podstawy ekonomii
 5. Podstawy zarządzania
 6. Finanse przedsiębiorstw
 7. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 8. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej, w Europie i na świecie
 9. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego
 10. Repetytorium

 

Słuchacz zostaje przygotowany merytorycznie do przystąpienia do egzaminu państwowego na kandydatów na członków Rad Nadzorczych zgodnie z  ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

 

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.</p>

 

Zapraszamy:

 • prezesów i członków zarządów spółek
 • członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
 • pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
 • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.