Zapraszamy na seminarium naukowo-eksperckie już 17 marca

Zakład Karny w Czerwonym Borze i Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
mają przyjemność zaprosić na Seminarium naukowo-eksperckie
pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Patryka Jaki
i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotra Kondraciuka.

Seminarium odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w godzinach: 10.00 -15.00 w budynku Uczelni Jańskiego w Łomży.
Temat seminarium:

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI
DLA  POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

 

Cel seminarium naukowo - eksperckiego:

Wymiana myśli, poglądów i doświadczeń w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym w obszarach: profilaktyki, wsparcia i readaptacji społecznej, ma na celu zwiększenie skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań przez liczne instytucje i służby. Przyczyni się także do wyznaczenia nowych celów oraz stworzy okoliczności sprzyjające ich osiągnięciu. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne w naszym kraju muszą czynnie uczestniczyć w edukacji, wymianie poglądów i doświadczeń, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego i jutrzejszego świata. Możliwe to będzie tylko wtedy, kiedy w dyskusję włączą się zarówno środowiska naukowe, jak i instytucje podejmujące na co dzień praktyczne działania w obszarze szeroko definiowanego bezpieczeństwa. Przybliżenie społeczeństwu zadań realizowanych przez poszczególne organa wypełnia także ważny aspekt informacyjny, kształtuje wreszcie morale obywateli, w tym młodego pokolenia. Każdy w swoim życiu styka się ze zjawiskami patologii społecznej. Praca  w obszarach profilaktyki, wsparcia i readaptacji społecznej jest złożoną  profesją. Seminarium ma służyć poprawie efektywności podejmowanych przez poszczególne instytucje interwencji. Dzięki połączeniu teorii z praktyką, wskaże nowe możliwości osiągania zamierzonych celów wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.Głównym założeniem organizatorów Seminarium, jest przede wszystkim, stworzenie warunków do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń przez naukowców i praktyków, zajmujących się problematyką szeroko definiowanego bezpieczeństwa. Ufamy, iż merytoryczna dyskusja na ten temat, będzie miała znaczący wpływ na uzyskanie tzw. wspólnego języka, prowadzącego do właściwego projektowania przyszłości. Włączenie do dyskusji obszarów pedagogicznych (profilaktyki, wsparcia i readaptacji społecznej), jako ważnych elementów wpisujących się w system bezpieczeństwa Polski, ukazuje jego wielowymiarowość. Podkreśla także, jak ważnym jest szerokie spojrzenie na elementy składowe tego systemu. Wyrażamy nadzieję, iż zechcą Państwo uczestniczyć w naukowo – eksperckim Seminarium oraz zaprezentować wyniki badań i stosowanych rozwiązań w tym obszarze, do czego gorąco zachęcamy.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SEMINARIUM NAUKOWO-EKSPERCKIEGO:

Zapobieganie przestępczości w 3 obszarach:

 1. PROFILAKTYKA
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Działania profilaktyczne służb mundurowych

Przerwa

 1. WSPARCIE
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii uzależnień

Przerwa

 1. READAPTACJA
  • Służba Więzienna
  • Zakład Poprawczy w Laskowcu
  • Kuratorzy sądowi

 

Komitet programowy seminarium:

dr Joanna Karpowicz – Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży

dr Jarosław Klimaszewski – Uczelnia Jańskiego w Łomży

dr Joanna Szkatuła – Uczelnia Jańskiego w Łomży

płk mgr Tadeusz Kaczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

mjr mgr Krzysztof Milewski – Zakład Karny w Czerwonym Borze, Uczelnia Jańskiego w Łomży

 

Komitet Organizacyjny seminarium:

dr Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący, JarosłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Joanna Szkatuła – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Krzysztof Milewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Justyna Bućkowska – Sekretarz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram Seminarium Naukowego

10.00

Uroczyste otwarcie Seminarium Naukowego

dr Joanna Karpowicz – JM Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży

płk mgr Tadeusz Kaczyński – Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

płk Piotr Kondraciuk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku

10.30

Omówienie harmonogramu konferencji

Moderator mjr mgr Krzysztof Milewski

 

10.40

PANEL I – PROFILAKTYKA

 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Działania profilaktyczne służb mundurowych
 • Pracownik Dydaktyczny Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Szkatuła: „Skuteczne strategie w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.”

PRZERWA KAWOWA

11.40

PANEL II – WSPARCIE

 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii uzależnień

PRZERWA KAWOWA

13.00

PANEL III – READAPTACJA

 • Służba Więzienna
 • Zakład Poprawczy w Laskowcu
 • Kuratorzy sądowi

 

14.30

DYSKUSJA I WNIOSKI

15.00

ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM NAUKOWEGO

Uwaga

Dla wszystkich zainteresowanych publikacją artykułów w czasopiśmie naukowym Uczelni Jańskiego Zarządzanie i Edukacja:

Wymogi edytorskie

 

a) Objętość i struktura opracowania

Preferowana objętość opracowania: 21 standardowych stron maszynopisu tj. A4.

Opracowanie powinno zawierać:

 

- Wstęp, przedstawiający m.in. cel lub tezę opracowania oraz informacje o strukturze artykułu.

- Część zasadniczą z wydzielonymi podrozdziałami

- Podsumowanie oraz słowa kluczowe

 

- Summary w języku angielskim nie dłuższe niż 500 znaków oraz key words

- Bibliografię

- Informację o afiliacji instytucjonalnej autora (lub autorów).

 

b) Wymogi techniczne

Tekst w programie MS Word w formacie doc.

 

Czcionka Times New Roman 12 pkt.

Odstęp między wierszami 1,5 interlinii. Wszystkie strony numerowane. Numeracja ciągła
w obrębie całego opracowania, na dole po prawej stronie. Wszystkie tabele, wykresy
i rysunki powinny być numerowane, zatytułowane a także posiadać określenie źródła oraz odwołanie w tekście. Tabele, wykresy i rysunki powinny być przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej w programie MS Word lub Excel. Przypisy powinny być umieszczone na dole strony (czcionka Times New Roman 10 pkt.), numerowane w sposób ciągły w całym tekście. Ewentualne podziękowania oraz informacje o grantach powinny być umieszczane na pierwszej stronie, w odrębnym, nienumerowanym przypisie.

 

c) Rysunki i tabele:

 • Uzupełnienia tekstu (rysunki i tabele) powinny zostać przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej. Zalecane programy: Word lub Excel. - Rysunki i tabele powinny być tytułowane i osobno numerowane.
 • Każde z uzupełnień powinno mieć podane źródło. Jeśli autor artykułu jest jednocześnie autorem uzupełnienia, wówczas podaje jako źródło: „opracowanie własne".
 • Każdy rysunek i każda tabela muszą mieć odwołanie w tekście, ponieważ po złamaniu może zmienić się miejsce ich pierwotnego położenia.
 • Uzupełnienia przygotowane jako zrzuty z ekranu (np. kopie dokumentów dostępnych na www lub grafiki z programów specjalistycznych) - w przypadku złej ich jakości

 

(niskiej rozdzielczości) i braku możliwości odtworzenia w składzie, mogą nie zostać dopuszczone do druku.

 

Informacje dotyczące zasad redakcji przypisów dolnych

 1. Autor:
  a) autor indywidualny - inicjały imion i nazwisko/a; gdy autorów jest kilku, należy zamieszczać nazwiska wszystkich, w kolejności, w jakiej są umieszczone na karcie tytułowej;
  b) autor korporatywny - nazwa wydawnictwa zbiorowego, tj. instytucji, organizacji; c) praca zbiorowa (opracowanie wielu autorów) - inicjały imion i nazwisko/a autora/ów rozdziału, tytuł rozdziału.
 1. Pełny tytuł książki (z dodatkami, np. z podtytułem).
 2. Nazwa edytora naukowego lub redaktora naukowego, gdy praca jest zbiorowa.
 3. Oznaczenie wydania (numer, zm. i uzup.).
 4. Numer tomu.
 5. Nazwa wydawcy.
 6. Miejsce wydania.
 7. Rok wydania.
 8. Liczba tomów, gdy opis dotyczy całości wydawnictwa wielotomowego.
 9. Nazwa serii i numer tomu w obrębie serii.
 10. Numer stronicy lub stronic, gdy cytowany jest fragment.

 

Informacje dotyczące zasad bibliografii

 1. Bibliografia w przypadku wydawnictw zwartych, artykułów prasowych oraz wydawnictw okolicznościowych powinna być ułożona w porządku alfabetycznym -według nazwiska autora.
 2. Bibliografia w przypadku dokumentów prawnych według rangi i daty publikacji - od najstarszej do najnowszej.
 3. Bibliografia powinna uwzględniać podział źródeł na: - wydawnictwa zwarte, - artykuły prasowe i okolicznościowe, - dokumenty prawne, - materiały internetowe.