Zapraszamy na konferencję Rok z RODO już…

Zapraszamy na konferencję Rok z RODO już 25 kwietnia

Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży dr Joanna Karpowicz oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński zapraszają na Konferencję Ochrony Danych Osobowych, która odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019r. w budynku...

Czytaj więcej

Rektutacja trwa. Zacznij studia od luteg…

Uczelnia Jańskiego w Łomży prowadzi nabór na studia I i II stopnia na kierunki: pedagogika oraz zarządzanie oraz na studia podyplomowe. Początek zajęć na przełowmie lutego i marca 2019. Zapraszamy do...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert_opracowanie planów studiów_Uczelnia na drodze rozwoju

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na opracowanie/dostosowanie  planów studiów dla 3 specjalności na kierunku Zarządzanie i dla 3 specjalności na kierunku Pedagogika w ramach realizacji projektu "Uczelnia na...

Czytaj więcej

Zapraszamy na V Międzynarodową Konferenc…

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” Centrum Badań Kultury Białoruskiej, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” Uniwersytet w Białymstoku...

Czytaj więcej

Zapraszamy na Inaugurację Roku Akademick…

Rektor oraz Konwent Uczelni Jańskiego w Łomży mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku o godzinie 10.00   Program Inauguracji Godz. 10.00 Inauguracyjna Msza Święta w Kaplicy Uczelnianej...

Czytaj więcej

Studia MBA już w Jańskim

Studia MBA już w Jańskim

Ruszyła rekrutacja do nowych studiów: Studia MBA - Master of Business Administration w Uczelni Jańskiego w Łomży realizowane we współpracy z uczelnią Lapland University of Applied Sciences – Finlandia   O PROGRAMIE MBA w Uczelni Jańskiego...

Czytaj więcej

"Łomżyńscy Pionierzy" - wyniki…

Wyniki I etapu rekrutacji  Wyniki rekrutacji po I i II etapie Adres strony PSDiK opisujący projekt http://polskiestowarzyszenie.pl/lomzynscy-pionierzy/ Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby niezakwalifikowane otrzymają powiadomienie pocztą poleconą. 

Czytaj więcej

Na Uczelni trwają obrony

Na Uczelni Jańskiego w Łomży trwają obrony prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich oraz na studiach podyplomowych.  Najwięcej absolwentów w tym tygodniu obroniło się na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Gratulujemy...

Czytaj więcej

Harmonogram obron

Harmonogram obron w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: kieunek data godzina promotor pedagogika II stopień 29.06.2018 10.00 dr Joanna Szkatuła pedagogika I, II stopień 30.06.2018 10.00 dr Izabela Dąbrowska pedagogika II stopień 03.07.2018 10.00 dr Dorota Zalewska Pedagogika II stopień 04.07.2018 10.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I stopień 05.07.2018 9.00 dr Iwona Borawska Pedagogika I...

Czytaj więcej


Celem studiów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z multimediami i ich wykorzystaniem oraz z zagrożeniami, jakie stwarzają. Przygotowujemy słuchaczy do odpowiedzialnego i funkcjonalnego korzystania z multimediów w procesie dydaktycznym, życiu codziennym i pracy zawodowej.

Absolwent uzyska wiedzę dotycząca Internetu, świata wirtualnego – cyberprzestrzeni. Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom identyfikację zagrożeń cyberprzestrzeni, poznanie przyczyn ich występowania oraz skutków jakie niosą. Student zapozna się z zagadnieniami związanymi z problematyką uzależnień w tym behawioralnych.

 Student będzie wiedział jak przeciwdziałać zagrożeniom, przestępstwom w Internecie i jak na nie reagować. Jak zabezpieczać systemy komputerowe przed atakiem, niepowołanym dostępem i nielegalnymi treściami. Pozna zasady komunikacji i pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w tym zakresie.

Przygotowanie obejmie umiejętności z zakresu profilaktyki i pracy z osobą uzależnioną od mediów cyfrowych i zagrożoną uzależnieniem. Student będzie przygotowany do procesu certyfikacji zewnętrznej z zakresu: ECDL-IT Security oraz Specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych.

Na absolwenta oczekują atrakcyjne miejsca pracy w zawodach m.in. takich jak (numery kwalifikacji zawodowej wg rozporządzenia MPiPS z dnia 7 sierpnia 2014 r.): specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych (263407), pedagog medialny (235108), psychoterapeuta (228905), specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (zgłoszony do wpisu).

W programie studiów przewidziane są poza przedmiotami ogólnymi i kierunkowymi, przedmioty specjalnościowe m.in.:

Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania, Psychopedagogika mediów, Wprowadzenie do problematyki uzależnień, Uzależnienia behawioralne, Teoretyczne podstawy uzależnień od mediów cyfrowych, Profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni, Nieprzystosowanie społeczne w cyberprzestrzeni, Patologie społeczne i przestępczość w świecie realnym, Komunikacja społeczna w sieci, Interwencja profilaktyczna i kryzysowa, Elementy psychopatologii i psychoterapii, Diagnoza i terapia psychopedagogiczna, Warsztaty diagnozy zagrożeń od mediów cyfrowych, Warsztaty bezpieczeństwa cybernetycznego, Metodyka pracy z osobą zagrożoną uzależnieniem i uzależnioną od mediów cyfrowych.

 

KRYMINOLOGIA

Jeżeli, jesteś zainteresowany wiedzą o przestępstwach, przestępcach i przestępczości, o sposobach dokumentowania popełnianych przestępstw, wykroczeń, a także niektórych czynów nieetycznych, prowadzeniu dochodzeń i przesłuchań, chcesz zdobyć interdyscyplinarną, perspektywiczną wiedze i umiejętności wybierz KRYMINOLOGIĘ!

 Studiowanie na tej specjalności umożliwi Ci zdobycie wiedzyz zakresu wieloaspektowego ujęcia przestępczości: pedagogicznego, socjologicznego, psychologicznego, kryminologicznego, kryminalistycznego, informatycznego, a także w oparciu o naukę o patologiach społecznych. Umożliwi także nabycie kompetencji w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych.

Studia na specjalności kryminologia skierowane są do osób, swoją przyszłość chciałaby związać z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem przestępczości a także badaniami i działalnością usługową i edukacyjną w tym obszarze. Studentom zaproponowanie są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla dyscyplin nauki takich jak: prawo, socjologia, psychologia, pedagogika oraz ICT.

 W toku studiów Student będzie nabywał interdyscyplinarną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną uwzględniającą obszar nauk społecznych a także inne obszary, w tym nauk technicznych. Studenci będą uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych i edukacyjno-profilaktycznych. Studia zawierają praktyczne moduły warsztatowe oraz obejmują praktykę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Interdyscyplinarne studia na specjalności Kryminologia przygotowują studentów do pracy pełnienia różnych ról zawodowych w takich instytucjach jak: Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Więzienna, Urzędy Kontroli Skarbowej, agencje detektywistyczne, agencje ochrony, prokuratura, służba kuratorska, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka oraz inne instytucje rządowe, pozarządowe i samorządowe. Absolwent studiów I stopnia będzie również doskonale przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Program studiów poza przedmiotami ogólnymi i kierunkowymi obejmuje przedmioty specjalnościowe takie jak:

Wstęp do kryminologii

Psychopatologia kryminalna

Diagnoza przestępczości

Patologie społeczne i ich profilaktyka

Pedagogika resocjalizacyjna

Socjologia prawa

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Podstawy prawa karnego. Zagadnienia procesu karnego

Instytucje bezpieczeństwa publicznego

Strategie zapobiegania przestępczości

Zaawansowane narzędzia i metody informatyki. Informatyka śledcza

Cyberprzemoc i cyberprzestępczość

Społeczne problemy cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych

Wiktymologia i suicydologia

Psychologia sprawców i ofiar przestępstw

Komunikacja interpersonalna

Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień

Podstawy kryminalistyki

Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia. Dokumentacja czynności kryminalistycznych.

Cel studiów I stopnia

 

Studia I stopnia (licencjackie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na jednym z trzech kierunków, jakie są prowadzone przez Uczelnię Jańskiego z siedzibą w Łomży. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle ustawy Polska Klasyfikacja Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).

 

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży kształci na kierunkach: